Karmel International
Enschede, The Netherlands
1990 - 2024
"DE HULP DIE AANKOMT"

Lev�lk�ld�s

Levelet k�ldhetsz ezzel az űrlappal.


K�ldő email:

H�rek

2013. febru�r: N�gy teheraut�nyi seg�ly Magyarosz�gra, egy m�sik pedig Rom�ni�ba juttatott el �gyakat, k�rh�zi berendez�seket. Itt l�that� az NT TV r�vid h�rad�sa az Aradra �rkez� sz�ll�tm�nyr�l (rom�nul).

2013. janu�r k�zepe: K�t, �gyakkal, szekr�nyekkel �s egy�b k�rh�zberendez�ssel megrakott teheraut� indult Magyarorsz�gra.

2012. december 19: Egy teheraut� indult Magyarorsz�gra irodai b�torokkal �s berendez�sekkel.

2012. december 14.: K�t kamiont ind�tunk kar�csonyi csomagokkal Magyarorsz�gra �s Rom�ni�ba.

2012. szeptember 1.: A wassenaari Bloemcamschool �ltal�nos iskola (a holland Kir�lyi Csal�d hercegn�inek iskol�ja) adom�nyak�nt egy kamionnyi iskolaberendez�s �s b�tor indult Ukrajn�ba, a K�rp�talj�ra.

2012. augusztus 4.: Majosh�z�ra id�tottunk egy kamiont �gyakkal �s m�s berendez�si t�rgyakkal a helyi Hospice sz�m�ra.

2012. janu�r - j�nius: 11 kamion indult seg�lysz�ll�tm�nnyal ebben az id�szakban 40 projekt sz�m�ra Ukrajn�ba, Rom�ni�ba �s Magyarorsz�gra.

2012. m�rcius 28.: Behaj�ztunk a Kong�i Demokratikus K�zt�rsas�g fel� egy buszt tele iskol�k �s k�rh�zak sz�m�ra k�ld�tt seg�lysz�ll�tm�nnyal. 

2011. december 14.: Seg�lysz�ll�tm�ny a b�k�scsabai k�rh�z sz�m�ra.

2011. december 10.: 2 teheraut� juttatott el mintegy 3000 kar�csonyi csomagot 10 projekt�nk r�szorultjainak Magyarorsz�gon �s Rom�ni�ban.

2011szeptember�t�l december�ig 14 kamionnyi seg�lyt sz�ll�tottunk 29 projekt sz�m�ra Magyarorsz�gra �s Rom�ni�ba.

2011. augusztus 26.: Egy 8 kamionb�l �ll� karav�n iskolab�torokat sz�ll�tott az �rdi �ltal�nos iskol�knak. (Az �rd TV h�rad�j�nak tud�s�t�sahoz kattintson ide.)

2011. j�nius 24.: Egy teheraut�t k�l�nb�z� projekteknek sz�l� rakom�nnyal ind�tottunk �tj�ra: �gyakat, matracokat, kerekes sz�keket �s b�torokat vitt a b�k�scsabai Evang�likus Szeretetotthonba �s a tiszaf�redi Talentom H�zba, valamint a tiszaf�redi �rvah�z teljes berendez�s�re. A teheraut� fennmarad� rakter�t az erd�lyi Nagyzer�nd reform�tus templom�nak berendez�s�vel t�lt�tt�k fel.

2011. m�jus 20.: Matracokkal, k�rh�zi �gyakkal, b�torokkal �s orvosi m�szerekkel megrakott aut� indult Ukrajn�ba, a beregsz�szi V�r�skereszt megseg�t�s�re.

2011. �prilis 30.: Egy h�t teheraut�b�l �ll� konvoj indult Rom�ni�ba 16 projekt megseg�t�s�re.

2011. m�rcius 26.: Egy teheraut� indult matracokkal, kerekessz�kekkel, rol�torokkal �s orvosi m�szerekkel a b�k�scsabai V�r�skereszt t�mogat�s�ra. 

2011. m�rcius 4.: Teheraut� indult Marosv�s�rhelyre ruh�kkal, b�torokkal, valamint a sz�kelykereszt�ri �rvah�z sz�m�ra iskola- �s irodafelszerel�sekkel.

2011. febru�r 11. - m�rcius 2.: Jannie �s Hans Hoogeveen Magyarorsz�gon �s Rom�ni�ban tett ellen�rz� k�rutat.

2011. janu�r 14.: A B�k�scsabai V�r�skereszt sz�m�ra indult egy teheraut�nyi seg�ly, valamit a nagyzer�ndi refom�tus k�z�ss�gnek k�ld�tt matracokkal, b�torokkal, ruh�zattal �s �lelmiszerrel.

2010. december 10.: Ruh�zattal, �gyakkal, matracokkal �s kb. 3000 kar�csonyi csomaggal megrakott teheraut� indult Nagyzer�ndre, Halmiba, Sz�kelkereszt�rra �s Apanagyfaluba.

2010. november: Ez�vben is teljes er�bedob�ssal folytatjuk kar�csonyi adom�nygy�jt� akci�nkat a szupermarketekben �s a templomokban Enschede k�rny�k�n.

2010. okt�ber 29.: A sepsiszentgy�rgyi Etelk�z Alap�tv�ny sz�m�ra ind�tottunk egy teheraut�t kerekesz�kekkel, k�rh�zi �gyakkal, ruh�zattal �s b�torokkal.

2010. okt�ber 22.: Egy kamion indult a B�k�scsabai V�r�skereszt �s az Aradi V�r�skereszt sz�m�ra �gyakkal, matracokkal, b�torokkal, ruh�zattal �s orvosi felszerel�ssel.

2010. okt�ber 17.: A sz�kelyh�di �s nagyzer�ndi refom�tus par�ki�k sz�m�ra ind�tottunk �tnak egy sz�ll�tm�nyt b�torokkal, iskolaberendez�ssel, �p�t�anyagokkal, h�ztart�si berendez�sekkel, gyerekj�t�kokkal, �gyakkal, matracokkal, lakberendez�si t�rgyakkal �s ruh�zattal.

2010. okt�ber 15.: K�t kamion seg�lysz�ll�t�ny indult nyolc rom�niai projekt sz�m�ra.

2010. szeptember 11.: Egy kamion seg�lysz�ll�tm�ny az Ukrajnai V�r�skereszt sz�m�ra.

2010. augusztus 25.: Egy sz�ll�tm�ny idult Tiszak�csk�re.

2010. augusztus 20.: Egy teheraut� indult Bethlenbe.

2010. augusztus 6.: Egy kamionnyi seg�lysz�ll�tm�ny idult egy �regotthon �s pszichi�triai k�rh�z sz�m�ra a Vajdas�gba.

2010. j�lius 9.: Seg�lysz�ll�tm�ny indult a magyarorsz�gi �s ukrajnai �rv�zk�rosultak sz�m�ra a B�k�scsabai V�r�skereszttel val� egy�ttm�k�d�s keret�ben.

2010. j�nius 11-13.: Alp�tv�nyunk fenn�ll�sa 20. �vfordul�j�nak �nnepl�se (Megh�v� angolul; Program hollandul).

2010. m�jus 8.: Ism�t egy nagy, 8 db h�sztonn�s teheraut�b�l �ll� konvojt ind�tunk Magyarorsz�gra �s Rom�ni�ba.

2010. m�rcius 3.: K�t teheraut�nyi seg�ly indult �tnak a K�rp�talj�ra,  Beregsz�szra.

2009. december 7.: K�t kamion indult Rom�ni�ba (f�k�nt Erd�lybe) a kar�csonyi csomagokkal, amit 13 projekt keret�ben osztottunk ki..

2009. okt�ber-november: Megkezdt�k Kar�csoni Akci�nkat. Sz�mtalan �nk�ntes seg�ts�g�vel 7 templomban �s �ruh�zban gy�jt�tt�nk adom�nyokat Ensched�ben �s Haaksbergenben, amib�l 2400 aj�nd�kcsomagot �ll�tottunk �ssze feln�ttek �s gyerekek sz�m�ra.

2009. szeptember 21.: Lev�l �rkezett a h�gai Magyar Nagyk�vett�l, melyben arr�l �rtes�t, hogy Dr. S�lyom L�szl� eln�k �r a K�zt�rsas�gi Arany �rdemkereszttel t�ntette ki eln�k�nket, Hans Hoogeveent a Karmel International Alap�tv�nnyal el�rt eredm�nyek elismer�sek�nt.

2009. szeptember 15.: K�t kamion b�torokkal megrakottan Magyarorsz�gra indult budapesti �s debreceni iskol�k sz�m�ra.

2009. augusztus 31.: Seg�lysz�ll�tm�ny a B�k�scsabai V�r�skereszt sz�m�ra.

2009. j�lius 19.: Kamion indult seg�llyel megrakottan Magyarorsz�gra, Kiskunlach�z�ra.

2009. j�nius 3.: T�rgyal�sok a Beszterce megyei prefektussal az �j alzheimer k�rh�z �p�t�s�r�l.

2009. m�jus 29.: 7 teheraut� �tnakind�t�sa Ensched�b�l 15 erd�lyi projekt, t�bbek k�zt �regek otthonai, k�rh�zak, gyermekk�rh�zak �s iskol�k sz�m�ra.

2009. m�rcius 20.: Egy kamionnyi seg�ly az Ukr�n V�r�skeresztnek Beregsz�szban k�rh�zi berendez�sekkel

2009. febru�r 27:Karmel az MTV Panor�ma m�sor�n,(6'13"-n�l)

2009. febru�r 10.: Egy teheraut�nyi seg�ly Magyarorsz�gra �s b�torok a kolozsv�ri Teol�giai Int�zetnek Erd�lybe.

2009 janu�r 23.: Egy kamionnyi berendez�s a Bukaresti Gyermekk�rh�z sz�m�ra Rom�ni�ba

2009. janu�r 19.: A Karmel International a holland TV Oost "Willie's Wereld" c�m� m�sor�ban (hollandul, 38'00"): Kattintson ide.

2008. okt�ber 18.: Megkezdt�k kar�csonyi akci�nkat rom�niai �s ukr�n projektjeink sz�m�ra.

2008. okt�ber: Harmadik�n n�gy teheraut�t ind�tottunk Rom�ni�ba �s egy h�ttel k�s�bb egyet iskolab�torokkal Magyarorsz�gra. Tizenhetedik�n egy teheraut�nyi seg�lyt ind�tottunk Erd�lybe.

2008. szeptember 10.: A Karmelt jel�lt�k az Overijssel �nk�ntesek D�j�ra, amit szeptember 26-�n osztanak ki. (Tov�bbi inform�ci� a Twentse Courant Tubantia-ban hollandul)

2008. augusztus:A rom�niai �s ukrainai �rv�zk�rosultak sz�m�ra k�sz�t�nk el� �j seg�lysz�ll�tm�nyokat.

2008. augusztus 18.: K�t mikrobuszt seg�lyadom�nyokkal megt�ltve behaj�ztunk a kong�i projekt�nk sz�m�ra.

2008. j�lius: K�t rakom�ny seg�lyt ind�tottunk �tnak egy �j region�lis projekt keret�ben Rom�ni�ba, �kosfalv�ra.

2008. m�jus 3.: N�gy kamion indult Ensched�b�l Magyarorsz�gra �s Rom�ni�ba seg�lysz�ll�tm�nnyal 12 project sz�m�ra. K�zt�k van k�t �j Lipp�n, amiken az aradi V�r�skereszttel egy�ttm�k�d�sben dolgozunk.

2008. m�rcius: Meg�jul a honlap.  Emiatt sajnos nem minden m�k�dik t�k�letesen a honlapon a fejleszt�s sor�n, ami�rt l�togat�ink eln�z�s�t k�rj�k.

2007. nov. 12.: A Karmel Internationalt �s Hans & Janny Hoogeveent a Seg�t� Hollandi 2007 D�jra jel�lt�k (Tov�bbi inform�ci� a Seg�t� Hollandi D�jr�l (hollandul))

2007. nov. 2.: Ensched�ben megkezdt�k a kar�csonyi akci�nkat.

2007. j�l. 19.: Az els� sz�ll�tm�nyunk Kong�ba. Rem�nytelen helyzetben l�v� asszonyoknak �s gyerekeknek visz�nk seg�ts�get. (Tov�bbi inform�ci� a Tubantia-ban, hollandul)

2007. �pr. 28.: A Hoogeveen h�zasp�r az Oranje Nassau Lovagrend tagjai lettek. (Tov�bbi inform�ci� Tubantia1 (hollandul) �s Tubantia2)

2006. nov. 29:  A rom�n korm�ny ratifik�lta a szamosbetleni alzheimer k�rh�z projektet.

2006. m�rc. 15.: ELHUNYT A KARMEL INTERNATIONAL ROM�NIA  ELN�KE.

Ez �v m�rcius 15-�n, �tet�nek 77. �v�ben elhunyt eln�k�nk, S�RPATAKI J�nos. Alap�tv�nyunk, a Karmel International nagyon sokat k�sz�nhet neki a szervezet fel�p�t�s�nek 15 f�rads�gos �v�ben. �rdemei nagyok projekjeinkel kapcsolatos hit�leti feladatok ell�t�s�ban is eg�sz Rom�nia ter�let�n. H�l�val tartozunk neki mindaz�rt amit �rt�nk tett, �s egy�tt�rz�nk ezekben a neh�z napokban feles�g�vel �s gyerekeivel gy�szukban.

2006. jan. 1.: Gedreven hulp aan een gespleten natie (Sz�vb�lj�v� seg�ts�g egy meghasonlott n�pnek; hollandul) - Riport a Karmel rom�niai projektjeir�l, a 'De Twentsche Courant Tubantia' napilapban

2005. dec. 24.: Bruggerbosch helpt Roemeense patienten (Bruggerbosch rom�niai betegeket seg�t; hollandul) - Cikk a 'De Twentsche Courant Tubantia' napilapban

2005. nov. 8.: College houdt hulpvraag Karmel tegen het licht (A v�rosh�za nagy�t� al� veszi a Karmel seg�lyk�r�s�t) - Cikk a 'De Twentsche Courant Tubantia' napilapban

2005. j�l. 16.: A rom�niai k�ld�tts�g az enschede-i eg�szs�gk�zpontba l�togat, sajt�k�zlem�ny (hollandul)

2005. feb. 14-18.: Sz�mos �js�g besz�molt a Karmel-International megh�v�s�ra Enschedebe �rkez� rom�n k�ld�tts�g l�togat�s�r�l (hollandul): Huis aan Huis, 2005. II. 16.Twente Vandaag, 2005. II. 18

2005. janu�r 25.: Felt�lt�tt�k seg�llyel az els� Sri Lank�nak sz�nt kont�nert. (h�rad�s hollandul)

2005. janu�r 6.: Tornaszerek a sz�kelyh�di iskol�nak (Bihari Napl�)

2004. okt�ber: A Magyar V�r�skereszt kit�ntet�se Janny Hoogeveennek

2004. j�n. 25.: Pro Urbe Marosv�s�rhely kit�ntet�s Hans �s Janny Hoogeveennek (1. r�sz �s 2. r�sz; rom�nul)

2003. okt. 23.

2003. okt. 24.: Karmel wil compleet azc kopen (A Karmel komplett automatikus kaz�nt v�s�rol - cikk a De Twentsche Courant Tubantia lapban, hollandul)

2003. m�j 26.: Karmel verbijsterd (A Karmel felh�borodott - cikk a De Twentsche Courant Tubantia �js�gban)

2003. m�j. 21.: FC Twente: nu jullie!! (De Twentsche Courant Tubantia)

2003. m�j. 14.: Noodhulp verkeert in zwaar weer (Huis aan Huis Enschede)

2003. m�j. 9.: Hulporganisatie Karmel zelf in nood (De Twentsche Courant Tubantia)

2002. dec. 10.: Veel voedselpakketten voor armen Roemeni� (Sok �lelmiszercsomag a szeg�nyeknek Rom�ni�ba - cikk a De Twentsche Courant Tubantia �js�gban)

2002. szept. 23.: Inzameling klein huisraad voor Tsjechi� (Apr� h�ztart�si eszk�z�k gy�jt�se Csehorsz�g sz�m�ra - cikk a De Twentsche Courant Tubantia �js�gban)

2002. szept. 23.: Hulp tegen de stroom (Seg�ts�g az �rv�zk�rosultaknak - cikk a De Twentsche Courant Tubantia �js�gban)

2002. aug. 22.: Twentse steun na watersnood (Seg�ts�g Twent�b�l az �rv�zk�rosultaknak - cikk a De Twentsche Courant Tubantia �js�gban)

2002. aug. 20.: Inzameling Karmel voor slachtoffers watersnoodramp (A Karmel az �rv�zk�rosultak sz�m�ra gy�jt - cikk a De Twentsche Courant Tubantia �js�gban)

2002. j�l. 19.: Karmel: hulpactie voor Nederlanders in Argentini� (Karmel: s�g�lyakci� argent�nai hollandok sz�m�ra - cikk a De Twentsche Courant Tubantia �js�gban)

16 apr 2002: Karmel op zoek naar goed onderhouden brug (De Twentsche Courant Tubantia)

15 jan 2002: Karmel blij met vertrek uit Losser (De Twentsche Courant Tubantia)

14 jan 2002: Karmel blij met terugkeer Enschede (De Twentsche Courant Tubantia)

17 dec 2001: Stichting Karmel keert terug naar Enschede (De Twentsche Courant Tubantia)

10 sep 2001: 'Surpriseshow' voor totaal berooide Enschedese familie (De Twentsche Courant Tubantia)

18 mei 2001: Zes trailers met hulpgoederen van Losser naar Roemeni� (De Twentsche Courant Tubantia)

28 feb 2001: Hulde aan vrijwilligers (De Twentsche Courant Tubantia)

02 feb 2001: Geloof vormt basis voor hulp aan Oost Europa (De Twentsche Courant Tubantia)

08 dec 2000: Karmel verhuist definitief naar Losser (De Twentsche Courant Tubantia)

08 dec 2000: 'Rampvrijwilligers geen winnaars of verliezers' (De Twentsche Courant Tubantia)

07 dec 2000: Stichting Karmel verhuist naar Losser (De Twentsche Courant Tubantia)

17 aug 2000: Dieven steken Enschedese hal hulpgoederen `per ongeluk` in brand (De Twentsche Courant Tubantia)

12 nov 1999: College buigt zich over affaire Karmel (De Twentsche Courant Tubantia)

Free counter and web stats